A A A

Aktualności

30 czerwca 2012r.(sobota)

Dom Pomocy Społecznej w Chróścinie­Zamku 
serdecznie zaprasza na coroczny festyn rodzinny 
Zaproszenie
programie:
Msza odpustowa
poczęstunek ( żurek z bułką)
1800  występy zaproszonych zespołów
i naszych mieszkańców 
zabawa taneczna przy d.j.
Zapraszamy wszystkich uzdolnionych do popisów artystycznych
hasłem „ Mój talent”
Przez cały czas zapewniamy szereg atrakcji:
sprzedaż cegiełek na wycieczkę dla mieszkańców, upominki, 
grill, bigos, ciasta, napoje na sprzedaż itp.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 9 grudnia 2015 r.

Poz. 5027

UCHWAŁA NR XIII/52/15 RADY POWIATU WIERUSZOWSKIEGO
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie połączenia domów pomocy społecznej

 
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i oraz pkt 11 w związku z art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i 5 usta-wy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190) oraz art. 19 pkt 10 i art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 163, ze zm. z 2015 r. poz. 693, poz. 1240 i poz. 1310) uchwala się, co następuje:


§ 1. Z dniem 1 stycznia 2016 r. dokonuje się połączenia następujących jednostek budżetowych Powiatu Wieruszowskiego:
1) Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie-Wsi z siedzibą w Chróścinie 50, Gmina Bolesławiec, Powiat Wie-ruszów, Województwo Łódzkie;
2) Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie-Zamku z siedzibą w Chróścinie 47, Gmina Bolesławiec, Powiat Wieruszów, Województwo Łódzkie.


§ 2. 1. Połączenie, o którym mowa w § 1 będzie polegać na włączeniu Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie - Zamku, zwanego dalej „jednostką przejmowaną” do Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie -Wsi, zwanego dalej „jednostką przejmującą”.
2. W wyniku połączenia jednostka przejmowana ulegnie likwidacji jako odrębna jednostka budżetowa.
3. Jednostka przejmująca zachowa dotychczasową nazwę.


§ 3. 1. Mienie jednostki przejmowanej zostanie przekazane jednostce przejmującej na podstawie inwenta-ryzacji wszystkich składników majątku.
2. Księgi rachunkowe jednostki przejmowanej zamyka się wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. i przekazu-je jednostce przejmującej.
3. Należności i zobowiązania jednostki przejmowanej przejmie w całości jednostka przejmująca.

§ 4. Pracownicy jednostki przejmowanej staną się pracownikami jednostki przejmującej na podstawie art. 231 Kodeksu pracy.

§ 5. Domowi Pomocy Społecznej w Chróścinie-Wsi nadaje się statut w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 6. Traci moc:
1) uchwała nr LIII/259/10 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Chróścinie-Wsi;
2) uchwała nr LIII/260/10 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Chróścinie-Zamku.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-wództwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady

Powiatu Wieruszowskiego

Andrzej Żóraw


 

 =========================================================

Zapraszamy na facebook'a :

 https://www.facebook.com/pages/DPS-w-Chr%C3%B3%C5%9Bcinie-Zamku/702423816470469?fref=ts

 

 ========================================================

Serdecznie zachęcamy do składania dokumentów

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie

ul. Waryńskiego 15 ; 98-400 Wieruszów ; tel. 62/78-42-320

========================================================